Lufta elementen (nytt)

Efter underhållsarbete på värmesystemet behöver elementen luftas.

Gäller samtliga fastigheter, tidigare var det några få som berördes men nu gäller det samtliga.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Branden

Under branden så tömdes värmesystemet på vattnet då ett elementrör skadades.

I och med det behöver ni lufta era element.

/Styrelsen

Brand i vårt område

Vid 22.30 lördagskvällen den 28/12 utbröt en brand i huset Värmlandsvägen 217.

Ingen människa uppges vara skadad.

Brandkåren var snabbt på plats och begränsade elden, dock har flera hus drabbats av stora skador.

217 har stora brandskador, intilliggande har brand, rök och vattenskador. Då elden spreds via vindarna är taken uppbrutna av brandkåren för släckningen.

Tillsyningsman stängde rådigt av elementvattnet i det brinnande huset med polisens tillstånd.

I och med detta drabbas bara 217 av utebliven värme, resten av husen i samfälligheten klarar sig bra.

Varm och kallvatten fungerar bra i hela området.

Bredband, telefoni och TV är utslaget i hela samfälligheten. Comhem är kontaktade för åtgärd.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen via mail.

styrelsen@axelsando.se

Kassör sökes till föreningen

Kassör Hans Grahn har suttit i 12 år som kassör för samfälligheten. Hans har aviserat till valberedningen att han ställer sin plats till förfogande för uppdraget.

Nu söker vi en intresserad medlem i Axelsö – Sandö samfällighetsförening som har erfarenhet av uppdrag som kassör eller motsvarande och brinner för samfällighetens ”ekonomi i balans”.

Vad innebär det att vara kassör för samfälligheten?

Kassören sköter alla ekonomiska frågor, löpande bokföring, fakturering mm för samfällighetens räkning. Här ingår även kontakter med banker, myndigheter, kronofogde mm.

Kassören arbetar nära styrelseordförande och deltar på samtliga styrelsemöten med ekonomisk rapport.

Arvode utgår enligt stämmans beslut om arvode för kassör.

Under första året som kassör kommer Hans Grahn att vara behjälplig med praktiska frågor som kan uppstå under budgetåret 2019.

För mer information kontakta:

Kassör Hans Grahn hans.e.grahn@comhem.se

eller valberedningen

Gabor Revay gabor.revay@sll.se eller 072-228 04 91

Parkering

Parkeringsregler inom kvarteren Axelsö – Sandö

I- och urlastning får ske utanför ditt hus…

…men parkera inte på våra innergator.

Använd anvisad garageplats i första hand.

Använd våra parkeringsplatser med förnuft.

Ställ din bil på Värmlandsvägen när annan plats inte finns.

 

 

Inom Axelsö – Sandö finns idag 5 områden med 7-dygnsparkering, totalt 34 platser varav 15 platser inom Axelsö och 19 platser inom Sandö. 7-dygnsparkeringarna är inte avsedda att användas för långtidsparkering eller uppställningsplats för t.ex. dragkärror, husbilar etc.

 Principen är att hushållens bilar i första hand skall parkeras i det avsedda garage som tillhör hushållet. Idag när flera hushåll har 2 bilar blir det ännu viktigare att garagen nyttjas för biluppställning och inte som extra förråd för hushållet, vilket heller inte är tillåtet enligt brandförsvaret.Det är i princip inte tillåtet att parkera bilen utanför fastighetsägarens ingång på innergatan, i- och urlastning är förstås tillåtet. Om befintliga parkeringsplatser är upptagna får man ställa bilen på Värmlandsvägen, fler och fler utnyttjar denna möjlighet.

 Vi har idag flera medlemmar med bilar som går i yrkestrafik eller används som företagsbilar med mycket utrustning i bilen. Dessa bilar skall, om det går, parkeras på ett sådant sätt att de inte utgör ett hinder för andra bilar att passera.Enligt brandförsvaret får inte brännbart material förvaras i öppna garagelängor. Virke, möbler och liknande får därför inte lagras i garagen eftersom garagen saknar brandavskiljande väggar. Det enda som accepteras i gemensamt garage förutom bilen är en uppsättning däck.

 Brandskyddsmyndigheten betonar också att våra inre gator är klassade som brandgator. Det innebär att det skall vara fritt för utryckningsfordon att obehindrat ta sig fram.

Vi har många barn i området som leker, cyklar och åker skateboard på innergatorna. Det har, och kommer att hända, att bilar blir skadade om de står på innergatorna och inte på parkeringsplatsen eller i garagen. Det har också hänt att barn nästan blivit påkörda inom vårt område, så vi ber er alla att sänka farten!  

Mycket handlar om sunt förnuft. Om alla ser över sina möjligheter att parkera bilen enligt ovan får vi renare och säkrare innergator, en trevligare utomhusmiljö och möjlighet att erbjuda våra vänner och gäster att ställa bilen inom områdets parkeringsplatser. 

Inbrottsvåg

Ökat antal inbrott i Farsta med omnejd.

Polisen Farsta och Vantör meddelar:
”Uppdatering gällande inbrott i Farstas närpolisområde.
Vi har under de senaste dagarna haft inbrott eller försök till inbrott i Farsta, Larsboda, Sköndal, Örby, Hökarängen och Bandhagen.
Moduset har varit uppbrutna fönster/altandörrar alternativt krossade fönster/altandörrsfönster.
Tips från oss är att ni är uppmärksamma och engagerade i ert närområde och reagerar direkt då ni upptäcker för er okända personer eller hör något okänt ljud. Hälsa på folk och visa att ni har lagt märke till dem. Har personen planerat att göra inbrott är chansen stor att han/hon skräms iväg. Lägg inte ut på sociala medier att ni är bortresta.

Tveka inte att ringa 112 om du misstänker pågående brott eller förberedelse. Era iakttagelser är jätteviktiga och ofta avgörande för oss.”