Parkering

Några korta kom ihåg:

  • I- och urlastning får ske utanför ditt hus.
  • Parkera inte på våra innergator.
  • Använd anvisad garageplats i första hand.
  • Våra parkeringsplatser ska användas med förnuft.
  • Ställ din bil på Värmlandsvägen när ingen annan plats finns.

Inom Axelsö – Sandö finns idag 5 områden med 7-dygnsparkering, totalt 34 platser varav 15 platser inom Axelsö och 19 platser inom Sandö. 7-dygnsparkeringarna är inte avsedda att användas för långtidsparkering eller uppställningsplats för till exempel dragkärror, husbilar etc. Principen är att hushållens bilar i första hand skall parkeras i det avsedda garage som tillhör hushållet. Idag när flera hushåll har 2 bilar blir det ännu viktigare att garagen nyttjas för biluppställning och inte som extra förråd för hushållet, vilket heller inte är tillåtet enligt brandförsvaret. Brandförsvarets bestämmelser innebär att brännbart material inte får förvaras i öppna garagelängor. Virke, möbler och liknande får därför inte lagras i garagen eftersom garagen saknar brandavskiljande väggar. Det enda som accepteras i gemensamt garage förutom bilen är en uppsättning däck.

Enligt brandskyddsmyndigheten att våra inre gator så kallade brandgator. Det innebär att det skall vara fritt för utryckningsfordon att obehindrat ta sig fram. Således är det i princip inte tillåtet att parkera bilen utanför fastighetsägarens ingång på innergatan, i- och urlastning är förstås tillåtet.

Om befintliga parkeringsplatser är upptagna får man ställa bilen på Värmlandsvägen, fler och fler utnyttjar denna möjlighet. Vi har idag många medlemmar med bilar som går i yrkestrafik eller används som företagsbilar med mycket utrustning i bilen. Dessa bilar skall parkeras på ett sådant sätt att de inte utgör ett hinder för andra bilar att passera.

Våra barn i området leker, cyklar och åker skateboard på innergatorna. Det har, och kommer att hända, att bilar blir skadade om de står på innergatorna och inte på parkeringsplatsen eller i garagen. Det har också varit incidenter när barn nästan blivit påkörda inom vårt område, så vi ber er alla att sänka farten om ni absolut måste köra genom området.

Mycket handlar om sunt förnuft. Om alla ser över sina möjligheter att parkera bilen enligt ovan får vi renare och säkrare innergator, en trevligare utomhusmiljö och möjlighet att erbjuda våra vänner och gäster att ställa bilen inom områdets parkeringsplatser.