Branden

Under branden så tömdes värmesystemet på vattnet då ett elementrör skadades.

I och med det behöver ni lufta era element.

/Styrelsen

Brand i vårt område

Vid 22.30 lördagskvällen den 28/12 utbröt en brand i huset Värmlandsvägen 217.

Ingen människa uppges vara skadad.

Brandkåren var snabbt på plats och begränsade elden, dock har flera hus drabbats av stora skador.

217 har stora brandskador, intilliggande har brand, rök och vattenskador. Då elden spreds via vindarna är taken uppbrutna av brandkåren för släckningen.

Tillsyningsman stängde rådigt av elementvattnet i det brinnande huset med polisens tillstånd.

I och med detta drabbas bara 217 av utebliven värme, resten av husen i samfälligheten klarar sig bra.

Varm och kallvatten fungerar bra i hela området.

Bredband, telefoni och TV är utslaget i hela samfälligheten. Comhem är kontaktade för åtgärd.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen via mail.

styrelsen@axelsando.se

Kassör sökes till föreningen

Kassör Hans Grahn har suttit i 12 år som kassör för samfälligheten. Hans har aviserat till valberedningen att han ställer sin plats till förfogande för uppdraget.

Nu söker vi en intresserad medlem i Axelsö – Sandö samfällighetsförening som har erfarenhet av uppdrag som kassör eller motsvarande och brinner för samfällighetens ”ekonomi i balans”.

Vad innebär det att vara kassör för samfälligheten?

Kassören sköter alla ekonomiska frågor, löpande bokföring, fakturering mm för samfällighetens räkning. Här ingår även kontakter med banker, myndigheter, kronofogde mm.

Kassören arbetar nära styrelseordförande och deltar på samtliga styrelsemöten med ekonomisk rapport.

Arvode utgår enligt stämmans beslut om arvode för kassör.

Under första året som kassör kommer Hans Grahn att vara behjälplig med praktiska frågor som kan uppstå under budgetåret 2019.

För mer information kontakta:

Kassör Hans Grahn hans.e.grahn@comhem.se

eller valberedningen

Gabor Revay gabor.revay@sll.se eller 072-228 04 91

Läckaget upphört

22/1 upptäcktes en läcka i fjärrvärmesystemet, och läckaget av varmvatten har varit 150 -200 liter per dag.
Jensen Läcksökning AB kunde lokalisera läckan till någonstans längs en sträcka om 16 meter mellan undercentralen och brunnen närmast Vv 105.
Dock upphörde läckaget torsdagen den 8/2 plötsligt utan att någon åtgärd gjorts, och ingen förklaring till detta är känd.

Läcksökningen fortsätter

Sökandet efter läckan fortsätter. Vi har kunnat konstatera att läckan med stor sannolikhet är någonstans mellan undercentralen och Värmlandsvägen 127, vilket är Axelsö-delen av korta slingan.
Under onsdagen (31/1) behöver vi åter stänga av värmen ca 9-14. Denna gång berörs de hus på adresserna Vv 113-179, som ligger på den sidan närmast mulleparken.

Information om läckan

Imorgon fredag fortsätter arbetet med lokaliseringen av läckan, och värmen i halva området behöver därför stängas av från klockan 9 på morgonen och 4-5 timmar framåt.
Det är främst de fastigheter som ligger närmast Värmlandsvägen som berörs av avstängningen, då de ligger på en egen slinga.

Hälsningar
Styrelsen

Inbrott i garagen

Vi har under helgen haft försök till inbrott i våra garage, då någon känt på alla dörrar. Vi har dock inte fått någon rapport om att något försvunnit.

Se till att alla garagedörrar är ordentligt låsta, och var uppmärksamma på personer som ser ut att smyga runt på vårt område.

Dags för värmejustering i våra fastigheter

Påminnelse om tillträde till samtliga fastigheter!
Med start imorgon, den 6 mars, kommer JT Energi att göra injustering av flödet på värmesystemet. De som inte är hemma under dagtid behöver lämna nyckel i undercentralens brevinkast Vv 131 senast måndag morgon.
Det ska vara fullt flöde under tiden arbetet utförs, så skruva upp termostaterna på era element på full värme.
Arbetet beräknas ta totalt en vecka.

Inbrott i garagelänga

Vi har någon gång under helgen haft inbrott i en av garagelängorna!
Se till att alla garagedörrar är ordentligt låsta, och var uppmärksamma på personer som ser ut att smyga runt på vårt område.

Värmeläckan åtgärdad

HWQ har nu slutfört arbetet med värmeläckan med gott resultat!

Elementvattenledningarna i kulverten mellan Vv 201 och Vv 255/257 är nu infodrade med en specialslang som kopplats till fastigheternas befintliga järnrör. Läs mer på HWQs hemsida om projektet med vår läcka och metoden som användes:

http://www.hwq-group.com/